Podmínky užívání služby UlovAuto a Podmínky pro užívání služby informační společnosti

Obsah stránky: 

1. Podmínky pro užívání služby UlovAuto

2. Podmínky pro užívání služby informační společnosti

 

Podmínky pro užívání služby UlovAuto

 

Podmínky pro užívání služby UlovAuto.cz provozované společností CZECH NEWS CENTER a.s.    


1. Úvodní ustanovení  
1.1. Tyto podmínky (dále jen Podmínky) upravují užívání služby UlovAuto.cz, kterou provozuje společnost CZECH  NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, IČ 02346826, zapsaná v obchodním rejstříku  vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490.  
1.2. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi společností CZECH NEWS CENTER a.s. (dále jen  Provozovatel) a uživatelem (dále jen Uživatel) o poskytování služby UlovAuto.cz (dále jen Služba)  Provozovatelem Uživateli a o užívání této Služby Uživatelem. Zvláštní ujednání mezi Uživatelem a Provozovatelem  odchylující se od Podmínek jsou vyloučena.  
1.3. Provozovatel provozuje službu UlovAuto.cz na internetové stránce ulovauto.cz.  
Provozovatel může podle svého rozhodnutí změnit název nebo umístění Služby, ukončit její provoz nebo Službu  doplnit o novou část.  
1.4. Uživatelé mohou Službu užívat k nabízení zboží a/nebo služeb (motorových vozidel a dalšího zboží a služeb  souvisejících s motorismem a odpovídajících kategoriím nabízeného zboží a služeb uvedeným ve službě) formou  umístění inzerátu (dále jen Prodávající) nebo k jejich koupi na základě reakce na inzerát publikovaný v rámci  Služby (dále jen Kupující). Uživatel může Službu užívat oběma způsoby.  
  
1.5. Prodávajícím mohou být  
fyzické osoby, které nabízí zboží a/nebo služby příležitostně a tato činnost není výkonem podnikatelské činnosti  nebo komerční prodejci  
podnikatelé nabízející zboží a/nebo služby v rámci své podnikatelské činnosti, v souladu s živnostenským nebo  jiným obdobným oprávněním.  
1.6. V rozsahu v jakém služba neumožňuje uzavírání smluv mezi Prodávajícími a Kupujícími distančním způsobem  v rámci organizovaného systému nemá povahu online tržiště.  
  
2. Uzavření Dohody  
2.1. Provozovatel začne poskytovat Službu Uživateli uzavřením dohody (smlouvy) o jejím poskytování (dále jen  Dohoda).  
2.2. Uživatel může uzavřít Dohodu s Provozovatelem, pokud je starší než 18 let.  
2.3. Pro uzavření Dohody je nezbytná registrace Uživatele v příslušném rozhraní v rámci internetové stránky  Služby. Registraci Uživatel provede  
a) vyplněním povinných údajů a případně též nepovinných údajů (nejsou podmínkou úspěšné registrace, ale  mohou Provozovateli pomoci v poskytování Služby na co nejlepší úrovni, případně mohou být podmínkou pro  poskytování některých částí Služby) a dále dokončením registrace v souladu s instrukcí zaslanou Uživateli na e mailovou adresu zadanou Uživatelem v průběhu registrace  
b) využitím registračních údajů užívaných Uživatelem pro jinou službu poskytovanou Provozovatelem, pokud  Provozovatel jejich užití pro registraci do Služby umožní (možnost užití takovýchto údajů bude uvedena v rozhraní  Služby).  
Úplným provedením registrace dochází k uzavření Dohody mezi Uživatelem a Provozovatelem, ve znění těchto  Podmínek. Pokud nebude registrace dokončena do 14 dnů po jejím zahájení, zruší Provozovatel dosud  realizovanou část registrace a vymaže veškeré údaje, které při ní Uživatel vyplnil. Registraci lze poté provést  kdykoli znovu.  
Provozovatel může umožnit registraci i pro Uživatele, který je právnickou osobou. V takovém případě může být  odlišný rozsah údajů, které se při registraci vyplňují, a osoba, která registraci provádí, je považována za kontaktní  osobu Uživatele.  
V případě, že Prodávající bude užívat Službu jako podnikatel k prodeji zboží a/nebo služeb spotřebitelům, je  povinen o této skutečnosti pravdivě informovat Provozovatele způsobem stanoveným Provozovatelem v rozhraní  Služby.  
2.4. Při registraci musí být uvedeny pouze pravdivé údaje. V případě zjištění, že v registraci nebyl použit pravdivý  údaj, může Provozovatel Dohodu okamžitě, bez předchozího upozornění a bez náhrady za jakékoli čerpané,  objednané nebo předplacené služby, ukončit.  
2.5. Pokud Provozovateli nebude znám opak, vychází z toho, že veškeré Uživatelem sdělené údaje při registraci  a při užívání Služby jsou pravdivé. Požadavek souladu se skutečností se nevztahuje na Uživatelem zvolený  profilový obrázek.  
2.6. Nabídka Služby (nabízeného zboží a služeb) může být Provozovatelem zpřístupněna i bez registrace.  V takovém případě nedochází k uzavření Dohody mezi Provozovatelem a Uživatelem a takovéto zpřístupnění  nabídky Služby není považováno za poskytování Služby. 
2.7. S výjimkou uvedenou v odst. 2.6. tohoto článku je Služba určena pouze Uživatelům, kteří s Provozovatelem  uzavřeli Dohodu. Osoby, kterým Uživatel Službu předvede, nebo jim umožní ji užívat (toto je považováno za  nežádoucí, avšak Provozovatel tomu nemůže v plném rozsahu zabránit) nejsou vůči Provozovateli v žádném  právním vztahu a nejsou Uživateli Služby. Jakékoli případné takovéto užití Služby je výhradně na vlastní  odpovědnost Uživatele a dotyčné osoby.  
2.8. Tato Dohoda se uzavírá na dobu, po kterou bude Provozovatel Službu poskytovat.  
2.9. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout uzavření Dohody s konkrétním Uživatelem, a to i bez udání důvodů.  Provozovatel neuzavře Dohodu s Uživatelem, jestliže v období dvanácti měsíců před požadovaným uzavřením  Dohody došlo k ukončení Dohody s tímto Uživatelem z důvodu porušení Podmínek ze strany Uživatele.  
2.10. Součástí Služby může být i poskytnutí specifické dílčí služby, za úplatu nebo bezúplatně, na kterou se vztahují  zvláštní podmínky. V takovém případě se může vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem řídit kromě těchto  Podmínek zvláštními podmínkami (dále jen Zvláštní podmínky). V případě rozporu mezi Zvláštními Podmínkami  a těmito Podmínkami mají přednost Zvláštní podmínky. Pokud Zvláštní podmínky v konkrétním případě nestanoví  jinak, je takováto zvláštní dohoda mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena stisknutím tlačítka „souhlasím“ u  textu příslušných Zvláštních podmínek.  
2.11. Uživatelům není dovoleno obcházet omezení stanovená pro Službu tím, že budou Službu využívat pod více  registracemi (uzavření více Dohod mezi Provozovatelem a Uživatelem). Při porušení tohoto ustanovení může  Provozovatel ukončit Dohodu s Uživatelem v souladu s odst. 10.3. těchto Podmínek a ponechat v platnosti pouze  nejdříve uzavřenou Dohodu.  
  
2.12. Bez souhlasu Provozovatele nemůže více Uživatelů užívat Službu z jednoho koncového zařízení.  
2.13 Provozovatel je v případech uvedených v odst. 10.3. těchto Podmínek oprávněn namísto ukončení Dohody  rozhodnout o dočasném znepřístupnění Služby Uživateli nebo o dočasném znepřístupnění obsahu Uživatele nebo  jeho části v rámci Služby (společně jen Blokace). Provozovatel je oprávněn při Blokaci Uživatele zablokovat jak  konkrétního Uživatele, tak i konkrétní koncové zařízení nebo IP adresu. Pokud není v těchto Podmínkách uvedeno  jinak, může blokace může trvat nejvýše tři měsíce.  
2.14 Provozovatel je oprávněn požadovat po Uživateli při uzavření Dohody i kdykoli poté splnění dalších povinností,  které vyplývají z právních předpisů nebo bez jejichž splnění nelze Službu nebo její část v souladu s právními  předpisy poskytovat. V případě, že Uživatel příslušnou povinnost nesplní, je Provozovatel oprávněn podle svého  uvážení  
● přistoupit k Blokaci do doby splnění příslušné povinnosti Uživatelem (případně ještě po nezbytnou dobu  po tomto splnění, pokud pro splnění povinnosti vyplývající z právních předpisů je potřebná následná  aktivita ze strany Provozovatele)  
● ukončit Dohodu s Uživatelem v souladu s odst. 10.3. těchto Podmínek  
Nesplnění povinnosti ze strany Uživatele v souladu s tímto ustanovením představuje porušení těchto Podmínek.  
3. Způsob užívání Služby  
3.1. Dokončením registrace vytvoří Provozovatel Uživateli uživatelský profil (dále jen Profil).  
3.2. Uživatel může měnit vybrané parametry svého Profilu, jejichž změnu Provozovatel umožňuje prostřednictvím  funkce nastavení Profilu. Rozsah parametrů, které takto může Uživatel měnit, určuje Provozovatel a může se měnit.  
3.3. Uživatel může užívat Službu kdykoli a kdekoli (s výjimkou omezení a vyloučení záruk dostupnosti Služby  uvedených v čl. 8) přihlášením se do Služby. K přihlášení do Služby Uživatel použije přihlašovací údaje  a) vytvořené při registraci podle odst. 2.3. písm. a) těchto Podmínek nebo  
b) užívané Uživatelem pro jinou službu poskytovanou Provozovatelem, pokud Provozovatel jejich užití pro  přihlášení do Služby umožní  
Uživatel je povinen uchovávat své přihlašovací údaje tak, aby nebyly přístupné jiné osobě. V opačném případě  nelze vyloučit zneužití Služby jinou osobou. Za jakoukoli škodu v takovém případě odpovídá Uživatel. V případě  ztráty přihlašovacích údajů lze prostřednictvím k tomu určeného rozhraní Služby získat nové přihlašovací údaje.  
3.4. Profil bude zrušen ukončením Dohody.  
3.5. V případě, že dochází k ukončení Dohody, budou veškeré údaje v Profilu trvale vymazány. Při případném  opětovném uzavření Dohody nebudou tyto údaje obnoveny.  
3.6. Popis Služby a její funkčnost je uveden v rámci Služby.  
3.7. Uživatel je povinen zdržet se všeho, čím by mohlo dojít k poškození provozu Služby nebo jakékoli její součásti.  Uživatel zejména nesmí provádět dekompilaci programového vybavení Služby, záměrně zahlcovat Službu nebo 
ostatní Uživatele Služby obsahem, šířit nevyžádaná sdělení adresovaná většímu počtu Uživatelů (spam) ani  poškozovat Službu šířením virů, trojských koní a jiného malware.  
3.8. Provozovatel neodpovídá za řádné plnění povinností Uživateli a nepřebírá ani jakkoli nezajišťuje závazky  vzniklé Uživatelům při užívání Služby. Provozovatel není smluvní stranou jednotlivých smluv uzavíraných mezi  Prodávajícími a Kupujícími, ani se uzavírání těchto smluv žádným způsobem neúčastní. Provozovatel neodpovídá  za nedodání zboží a/nebo neposkytnutí služby nebo za rozpor dodaného zboží a/nebo služby se smlouvou  uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím. Užívání Služby je pouze na vlastní riziko a odpovědnost Uživatele.  Případné reklamace zakoupeného zboží nebo služby prostřednictvím Služby nelze uplatňovat u Provozovatele,  ale výhradně u Uživatele (Prodávajícího). Uživatel bere na vědomí, že uzavírání Smluv prostřednictvím Služby  obsahuje rizika, která spočívají v omezené možnosti identifikace osob.  
3.9. V případě, že Prodávající je podnikatel a Kupující je spotřebitel, je Prodávající povinen dodržovat veškeré  povinnosti vyplývající z právních předpisů pro uzavírání smluv se spotřebiteli, zejména platí, že  ● Provozovatel neodpovídá za splnění informačních povinností ze strany Prodávajícího v souladu s  ustanovením § 1811 (poskytnutí informací před uzavřením smlouvy) a § 1820 (sdělení před uzavřením  smlouvy distančním způsobem) zákona č. 89/2912 Sb., občanského zákoníku  
● informace, které je Prodávající povinen sdělit Kupujícímu v souladu s ustanovením § 1811 (poskytnutí  informací před uzavřením smlouvy) a § 1820 (sdělení před uzavřením smlouvy distančním způsobem)  zákona č. 89/2912 Sb., občanského zákoníku, a které nejsou obsaženy v inzerátu, je Prodávající povinen  sdělit Kupujícímu jiným způsobem mimo Službu, pokud Služba jejich sdělení neumožňuje  
● Prodávající je povinen nepoužívat ve smlouvě s Kupujícím zneužívajících ustanovení v souladu s  ustanoveními § 1813 a § 1814 zákona č. 89/2912 Sb., občanského zákoníku  
● Prodávající nesmí po spotřebiteli požadovat další platbu, než kterou je spotřebitel povinen uhradit na  základě hlavního smluvního závazku, pokud spotřebitel nedal k této další platbě před uzavřením smlouvy  výslovný souhlas. Za výslovný souhlas se nepovažuje předem připravené nastavení, které by spotřebitel  musel odmítnout  
● Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě v přiměřené  době po jejím uzavření.  
3.10. Provozovatel je Provozovatelem služby informační společnosti, spočívající v ukládání informací poskytnutých  samotnými uživateli, ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. S  ohledem na tuto skutečnost provozovatel neodpovídá za jakýkoli obsah, který Uživatelé vloží do Služby, s výjimkou  případů, kdy je na protiprávnost obsahu prokazatelně upozorněn, a bez zbytečného odkladu obsah neodstraní.  
3.11. Služba je určena pouze pro užívání pro osobní potřebu Uživatelů. Bez předchozího souhlasu Provozovatele  je zakázáno jakékoli další šíření či kopírování obsahu Služby nebo jakékoli její části, a to jakoukoli formou zahrnutí  nebo zpracování obsahu Služby či její části do jakéhokoliv dokumentu nebo do jiných internetových stránek  vytěžování nebo zužitkování databáze tvořící součást Služby nebo jakékoli její části.  
3.12. Uživatel není oprávněn užívat jakékoli prostředky, neposkytované samotným Provozovatelem, k ovlivnění  výsledků vyhledávání ve Službě nebo jiných funkcí Služby za účelem vlastního prospěchu nebo prospěchu třetí  osoby, zejména instalovat do zdrojového kódu internetových stránek Služby softwarové roboty nebo modifikovat  chod jejich zdrojového kódu. Toto omezení se vztahuje i na nástroje pro automatické vkládání a aktualizace  inzertních fotografií.  
3.13. Řazení inzerátů se řídí na domovské stránce podle času vložení (nejvýše je naposled vložený inzerát).  V jednotlivých kategoriích se řazení inzerátů defaultně řídí podle času vložení, při prohlížení lze přepnout na řazení  podle nejlevnějšího nebo nejdražšího. Uživatel může inzerát aktualizovat (topovat), topované inzeráty se řadí podle  času topování (nejvíce vlevo je naposled topovaný inzerát). Topované inzeráty se zobrazují v rubrice TOP inzeráty,  stejně pro všechny kategorie.  
Řazení inzerujících Uživatelů se v sekci partneři řídí podle času jejich registrace ve Službě.  Označení inzerujících Uživatelů nemá žádný vliv na funkci Služby.  
Topování v souladu s tímto odstavcem je možné provést za úplatu a podmínek v souladu s aktuálním ceníkem  Služby dostupném zde.  
3.14. Uživatel nese své náklady na komunikaci s Provozovatelem a na užívání Služby.  3.15. Veškerá oznámení mohou být Uživateli doručována na jeho elektronickou adresu.  
3.16. Provozovatel neposkytuje Uživateli, který je podnikatelem, smluvní ani technický přístup k  a) informacím poskytnutým nebo vygenerovaným Uživatelem, které Provozovatel uchovává po ukončení Dohody  b) osobním či jiným údajům, které Uživatel nebo spotřebitelé poskytli pro účely používání Služby nebo které byly  generovány při poskytování Služby, a to ani v souhrnné (agregované) formě,  
a to s výjimkou, oprávněného přístupu subjektu údajů k osobním údajům v souladu s právními předpisy a  s informací o zpracování osobních údajů uvedenou v čl. 7 těchto Podmínek, 
a dále s výjimkou údajů, které jsou běžně dostupné při užívání Služby (k těmto údajům mají Uživatelé přístup  formou užívání Služby a Provozovatel neposkytuje Uživatelům žádné zvláštní technické prostředky pro přístup k  nim).  
  
3.17. Provozovatel má přístup k osobním či jiným údajům, které Uživatel nebo spotřebitelé poskytli pro účely  používání Služby, nebo které byly generovány při poskytování Služby (např. kontaktní údaje Uživatele, údaje o  nabízeném zboží a službách, údaje o transakcích a návštěvnosti inzerátů).  
3.18. Provozovatel může na základě funkce Služby a jejího užití Uživatelem (potenciálním Kupujícím) poskytnout  v jednotlivých některé údaje o konkrétním zboží (např. VIN kód automobilu nebo jeho technické údaje) třetím  stranám za účelem ověření původu či historie zboží nebo poskytnutí nabídky služeb třetí stranou v souvislosti se  zbožím (nabídky financování, pojištění). Uživatel neuvede údaje o zboží, pokud si nepřeje jejich sdílení v souladu  s tímto odstavcem, pro bližší informace k takovému postupu lze kontaktovat podporu Provozovatele zde.  K nabídce třetí strany v souladu s tímto odstavcem nedochází prostřednictvím Služby.  


4. Vkládání inzerátů a ukládání dalšího vlastního obsahu  
4.1. Služba umožňuje Uživateli ukládání obsahu vytvořeného Uživatelem, např. inzeráty Uživatele, profilový  obrázek a další údaje Uživatele, komentáře, komunikace s ostatními Uživateli (dále jen Vlastní obsah). Rozsah  Vlastního obsahu, který lze v rámci Služby uložit, a případná omezení stanoví Provozovatel a uvede je vhodným  způsobem v rámci rozhraní Služby. Uživatel musí při ukládání Vlastního obsahu respektovat veškeré požadavky  nebo jiná omezení stanovené Provozovatelem.  
Vlastní obsah vložený do Služby Uživateli není pro Provozovatele závazný, Provozovatel žádným způsobem  negarantuje ani nedeklaruje jeho pravdivost, správnost, úplnost a aktuálnost. Provozovatel považuje informace  sdělené nebo publikované Uživatelem v rámci Služby za pravdivé, pokud mu v konkrétním případě a ve vztahu ke  konkrétním informacím není znám opak. Provozovatel není povinen aktivně sledovat a prověřovat jejich pravdivost  nebo soulad s právními předpisy.  
4.2. V rámci Služby jsou zobrazovány inzeráty ostatních Uživatelů. Za obsah těchto inzerátů nepřebírá  Provozovatel žádnou odpovědnost, zejména nečiní žádnou garanci ohledně její pravdivosti a souladu s právními  předpisy.  
4.3. Obsah inzerátů, jakož i jiný Vlastní obsah musí být v souladu se skutečností a nesmí být klamavý. Ustanovení  odst. 2.5. těchto Podmínek ve vztahu k profilovému obrázku není tímto dotčeno.  
4.4. Inzeráty nesmí obsahovat primárně propagaci jiného prodejního kanálu (např. výzvou k návštěvě e-shopu bez  uvedení ceny a popisu konkrétního nabízeného zboží).  
  
4.5. Služba nesmí být užita pro nabídku, prodej nebo koupi zboží (omezení se přiměřeně vztahuje i na služby):  ● jehož koupě, nabídka nebo prodej je v rozporu s právními předpisy  
● jehož koupě, nabídka nebo prodej je s ohledem na konkrétní provedení tohoto zboží nebo způsob  poskytnutí služby v rozporu s právními předpisy nebo s dobrými mravy  
● jehož koupě, nabídka nebo prodej porušuje práva k duševnímu vlastnictví třetích osob (např. autorská  práva nebo práva na ochranu uměleckých výkonů, práva k ochranné známce, vynálezy, průmyslové  vzory, užitné vzory) jakož jiná práva třetích osob (např. právo na vlastní podobu, práva na ochranu  jména a osobnosti)  
● které je padělkem, kopií nebo napodobeninou značkového zboží  
● které je nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami  
● u kterého byl porušen obal, nebo bylo překročeno datum doporučené spotřeby a v důsledku toho nelze  garantovat jeho zdravotní nezávadnost nebo zachování původních vlastností  
● na které nebylo vydáno prohlášení o shodě (označení výrobku značkou CE) dokládající, že zboží  vyhovuje požadavkům, které jsou na něj kladeny podle všech závazných předpisů vztahujících se k  němu ve smyslu požadavků na bezpečnost, ochranu před nebezpečným napětím, EMC, hygienu,  ochranu životního prostředí a dalších  
● sloužící k hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, k podněcování k nenávisti vůči  skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, nebo k podpoře nebo k propagaci hnutí  směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo k projevu sympatií k takovému hnutí  ● zbraní nebo střeliva ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních  
● erotického charakteru  
● ohrožujícího fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže  
● bez kolkových známek, jestliže právní předpisy označení tohoto zboží kolkovými známkami vyžadují  ● radioaktivních látek, jedovatých a explozivních látek a jiných chemikálií ohrožujících zdraví  ● jakékoli chráněné rostliny nebo živočicha, včetně jakéhokoli výrobku z nich nebo jakékoli jejich součásti  ● cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, úvěrů, půjček, a jiných finančních derivátů  ● drog, omamných nebo psychotropních látek  
● léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, v rozsahu omezení daném právními předpisy  ● alkoholu a tabákových výrobků.  
 
4.6. Uživatel nesmí:  
● v názvech nebo textu inzerátů používat názvy konkrétních výrobců nebo výrobků s výjimkou nezbytného  označení a popisu zboží a jeho vlastností (zejména nesmí nadměrně opakovat značku zboží,  vyobrazovat logo, srovnávat s produktem jiného výrobce)  
● zařazovat zboží do jiné (neodpovídající) kategorie, než do jaké patří nebo nesprávně uvádět, pro koho  je zboží určeno, uvádět nesprávně velikost nebo výrobce  
● vkládat inzeráty bez jednoznačné identifikace konkrétního nabízeného kusu zboží, bez jasně viditelného  zobrazení jeho stavu a bez jeho popisu, případně uvádět v inzerátech fotografie nezobrazující konkrétní  nabízený kus zboží a jeho stav (např. oficiální fotografie pořízené výrobcem nebo distributorem zboží  bez souhlasu výrobce)  
● vkládat inzeráty, které neobsahují nabídku konkrétního identifikovatelného zboží nebo služby za  konkrétní cenu  
● vkládat inzeráty, které neobsahují nabídku zboží nebo služby ale jejich poptávku  
● využívat komunikační nástroje ve Službě pro reklamu na výrobky a/nebo služby nesouvisející s  prodejem konkrétního zboží a/nebo služby  
● vkládat do Služby žádosti o příspěvky na různé sbírky bez předchozího souhlasu Provozovatele a bez  příslušného povolení v souladu s právními předpisy nebo spojovat nabídky se sbírkou peněz na jakýkoli  účel (např. inzerát typu "Koupí přispějete na ....").  
  
4.7. Provozovatel si může u Prodávajícího vyžádat doklad o nabytí zboží v případě, že nabízí zboží, u kterého není  zřejmý jeho původ resp. jeho originálnost. Tento doklad může být zaslán v elektronické podobě a slouží pouze jako  ochrana Kupujících před nákupem padělků. Pokud Uživatel nepředloží tento doklad, je Provozovatel oprávněn jeho  inzerát odstranit.  
  
4.8. Pokud je Prodávající podnikatelem (vykonává podnikatelskou činnost spočívající v nabídce a prodeji zboží  a/nebo služeb (včetně nových věcí, starších věcí, věcí zhotovených Prodávajícím, věcí zhotovených na objednávku  apod.) bere prodávající na vědomí pro nabídku a prodej zboží a/nebo služeb může být vyžadováno doložení  příslušného živnostenského oprávnění. Za podnikatele jsou považování zejména Uživatelé, kteří se při registraci  do Služby nebo kdykoli později za podnikatele označí prostřednictvím k tomu určené funkce Služby.  
  
4.9. Služba je určena pro maloobchodní prodej. V případě, že chce Uživatel nabízet velkoobchodní nabídku zboží,  může využít inzerci pomocí reklamních formátů (např. banner, ikonka).  
  
4.10. Uživatel nesmí Vlastním obsahem porušovat právo jiných fyzických osob na ochranu osobnosti, zejména na  ochranu jejich podoby, vážnosti, cti, lidské důstojnosti nebo soukromí, ani právo na ochranu pověsti nebo soukromí  právnických osob.  
4.11. Vlastní obsah Uživatele musí být v souladu s právními předpisy a s dobrými mravy, nesmí obsahovat  jakoukoli diskriminaci (zejména z důvodu rasy, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, víry, zdravotního stavu),  ani k takové diskriminaci vyzývat nebo ji jakkoli podporovat.  
4.12. Uživatel nesmí Vlastním obsahem porušovat autorské právo jiných osob, ani jiné právo k duševnímu nebo  průmyslovému vlastnictví. Uživatel může v rámci Služby ukládat pouze takový obsah, ke kterému je oprávněn  udělit Provozovateli licenci v souladu s následujícím odstavcem.  
4.13. Uložením Vlastního obsahu do Služby uděluje Uživatel Provozovateli licenci k užití Vlastního obsahu pro  účely provozování Služby, jakož i pro účely její propagace. Licence je takto udělena pro zařazení Vlastního obsahu  do Služby a sdělování Vlastního obsahu veřejnosti v rámci Služby a při propagaci Služby na internetových  stránkách i v aplikacích nebo v jakékoli jiné součásti Služby, a v libovolném propagačním mediu (tisk, televize,  internet, outdoor) a to v libovolném počtu kopií, zobrazení resp. přístupů. Licence je rovněž udělena pro sdílení  inzerátů vložených do Služby Uživatelem ze strany ostatních Uživatelů na těch sociálních sítích, pro které Služba  sdílení umožňuje. Licence uvedená v tomto odstavci je poskytována jako bezúplatná a nevýhradní. Licence je  poskytnuta na celou dobu trvání autorských práv, pokud není ukončena způsobem uvedeným v odst. 4.18 těchto  Podmínek. S výjimkou licence v souladu s tímto odstavcem nemá vložení Vlastního obsahu žádný vliv na práva  duševního vlastnictví k Vlastnímu obsahu ani na kontrolu nad ním.  
4.14. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nepodrobuje Vlastní obsah před jeho uložením do Služby  předběžné kontrole.  
4.15. Uživatel může Vlastní obsah kdykoli odstranit. Uživatelé tak musí užívat Službu s vědomím, že Vlastní obsah  ostatních Uživatelů může být z jejich rozhodnutí, případně z rozhodnutí Provozovatele odstraněn.  
4.16. Provozovatel může Vlastní obsah (zejména inzerát) konkrétního Uživatele odstranit zcela nebo zčásti  z důvodu jeho rozporu s dobrými mravy, právními předpisy nebo těmito Podmínkami nebo pro důvodné podezření,  že k tomuto porušení došlo. 
4.17. Provozovatel není povinen aktivně vyhledávat inzerci nebo jiný obsah vložený Uživateli, který je v rozporu s  těmito Podmínkami s právními předpisy nebo s dobrými mravy. V případě, že takovouto inzerci nebo jiný obsah  zjistí, je oprávněn je bezodkladně odstranit ze Služby nebo jinak znepřístupnit, aniž by o tom musel Uživatele  předem nebo následně informovat. Toto oprávnění se vztahuje rovněž na obsah, který není protiprávní, ale je  způsobilý poškodit dobré jméno a zájmy Provozovatele nebo Služby. Provozovatel si vyhrazuje právo posoudit  soulad inzerátů a jiného obsahu s Podmínkami a s právními předpisy. V případě opakovaného porušení Podmínek  nebo právních předpisů obsahem inzerátů je Provozovatel oprávněn omezit užívání Služby Uživatelem nebo  ukončit Dohodu s Uživatelem. Provozovatel neodpovídá za škodu, vzniklou Uživateli při výkonu práv Provozovatele  v souladu s tímto odstavcem.  
4.18. Odstraněním Vlastního obsahu Uživatelem nebo Provozovatelem končí doba účinnosti licence k Vlastnímu  obsahu. Užití Vlastního obsahu realizované na základě licence po dobu její účinnosti tím zůstává nedotčeno. Trvání  licence k Vlastnímu obsahu není dotčeno ukončením Dohody.  
4.19. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není povinen neprodleně odstranit již neaktuální inzerát Uživatele.  


5. Placené služby  
5.1. Provozovatel může některou součást Služby poskytovat za úplatu (dále jen Placené služby). Provozovatel  určí cenu za poskytování placených služeb. Výše ceny se řídí ceníkem Provozovatele platným v době, kdy má být  uhrazena.  
5.2. Uživatel získá přístup k Placeným službám uhrazením stanovené ceny, a to v rozsahu v jakém cenu uhradil.  Cena Placených služeb se vždy platí předem před jejich poskytnutím, resp. před zahájením jejího poskytování.  Cena je placena bezhotovostně některou z platebních metod uvedených v rozhraní Služby. Platební metody se  mohou měnit.  
5.3. Uživatel nemusí Placené služby, které uhradil, využít, případně, pokud to Služba umožňuje, může jejich užívání  ukončit předčasně (tj. dříve, než uplyne období, které je Uživatelem uhrazeno). Uživateli však v takovém případě  nevzniká nárok na vrácení ceny Placené služby nebo její části, a to ani v rozsahu, ve kterém Placenou službu  prokazatelně nevyužil.  
5.4. V případě, že dojde k ukončení nebo omezení řádně uhrazené Placené služby na základě rozhodnutí  Provozovatele nebo z důvodu na jeho straně, vrátí Provozovatel Uživateli poměrnou část Uživatelem uhrazené  ceny Placené služby s výjimkou případu, kdy o ukončení nebo omezení poskytování Placené služby Uživateli  rozhodl Provozovatel z důvodu porušení povinnosti na straně Uživatele.  


6. Způsob užívání produktů třetích stran  
6.1. Při poskytování Služby mohou být používány produkty třetích stran. V takovém případě může být Uživatel  vyzván k odsouhlasení podmínek užívání tohoto produktu, uzavření smlouvy se třetí stranou o užívání jejího  produktu a může být rovněž přesměrován na internetovou stránku třetí strany.  
6.2. Obsah smlouvy mezi Uživatelem a třetí stranou ani obchodní podmínky třetí strany a jejich změny nemůže  Provozovatel ovlivnit. Provozovatel Služby tak nenese odpovědnost za jejich obsah ani za jejich dodržování.  

7. Osobní údaje a ochrana soukromí  
7.1. Při poskytování Služby Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele. Údaje o tomto zpracování jsou  uvedeny v informaci o zpracování osobních údajů.

 
8. Omezení dostupnosti Služby a přenosu dat  
8.1. Snahou Provozovatele je, aby Služba byla kompatibilní s různým softwarem (zejména s co největším počtem  verzí internetových prohlížečů a platforem mobilních zařízení a jejich verzí). Provozovatel však nemůže zaručit, že  Služba bude fungovat na konkrétním koncovém zařízení Uživatele.  
8.2. Provozovatel nemůže garantovat, že Služba bude dostupná nepřetržitě, a že Služba bude dostupná kdekoli.  
8.3. K omezení dostupnosti Služby může dojít i z jiných důvodů, zejména z důvodu údržby nebo vývoje software  a/nebo hardware používaného pro její poskytování, z důvodu vyšší moci, z důvodu na straně Uživatele nebo třetí  osoby.  
8.4. Provozovatel nemůže zaručit bezchybnost Služby, zejména nemůže zaručit, že se nevyskytnou chyby v  software a/nebo hardware používaném pro její poskytování.  

9. Změny Služby  
9.1. Služba i její jednotlivé části se mohou měnit.  
9.2. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit provoz Služby nebo jakékoli její části. 


10. Ukončení Dohody  
10.1. Provozovatel je oprávněn rozhodnout o ukončení poskytování Služby, nebo kterékoli její části. V takovém  případě Provozovatel oznámí rozhodnutí o ukončení Služby v rámci rozhraní Služby, a to alespoň 30 dnů před  termínem ukončení Služby, a přestane přijímat aktivace zpoplatněných částí Služby a poskytování Služby i jejich  zpoplatněných částí ukončí po uplynutí období, na které byly zpoplatněné služby aktivovány. Služby aktivované  bez časového omezení se pro účely toho ustanovení nezohledňují, a jejich poskytování končí ukončením  poskytování Služby. Účinnost Dohody končí ukončením poskytování Služby v souladu s tímto odstavcem. Období  od oznámení rozhodnutí o ukončení Služby do ukončení účinnosti Dohody se považuje za výpovědní dobu.  
10.2 Provozovatel je oprávněn ukončit poskytování Služby konkrétnímu Uživateli. V takovém případě Provozovatel  oznámí rozhodnutí o ukončení Služby příslušnému Uživateli, a to alespoň 30 dnů před termínem ukončení Služby.    
10.3. Provozovatel může ukončit Dohodu s konkrétním Uživatelem také v případě, že Uživatel poruší tyto  Podmínky, nebo pokud Uživatel užívá Službu v rozporu s právními předpisy nebo s dobrými mravy nebo užívá  Službu takovým způsobem, který vede k opakovaným negativním hodnocením Uživatele ze strany ostatních  Uživatelů. Některé konkrétní případy porušení Podmínek zakládající právo Provozovatele ukončit Dohodu  s Uživatelem jsou uvedeny v ustanoveních 2.4, 2.11, 2.14 a 4.17 těchto Podmínek. V případech uvedených v tomto  odstavci nemusí být dodržena 30 denní lhůta uvedená v odst. 10.2 těchto Podmínek.  
10.4. Uživatel může Dohodu ukončit smazáním svého Profilu.  
10.5. V případě ukončení poskytování Služby odstraní Provozovatel osobní údaje Uživatele, s výjimkou těch, které  Provozovatel podle Informace o zpracování osobních údajů zpracovává i po ukončení Dohody.  
10.6. V případě ukončení Dohody Provozovatelem v souladu s odst. 10.3. nebo Uživatelem v souladu s odst. 10.4.  nevzniká Uživateli nárok na vrácení poměrné části ceny uhrazené za placené Služby, které nebyly v důsledku  ukončení Dohody využity.  
10.7. Ukončení poskytování Služby není porušením Dohody a nezakládá Uživateli žádný nárok na náhradu škody  nebo jiné kompenzace.  
10.8. Ukončení poskytování Služby v souladu s odst. 10.2 nebo 10.3 oznámí Provozovatel Uživateli elektronickou  poštou na e-mailovou adresu Uživatele vedenou v rámci Služby.  


11. Odpovědnost za škodu  
11.1. Uživatel odpovídá Provozovateli za jakoukoli škodu, která Provozovateli vznikne v důsledku porušení  povinnosti Uživatele stanovené v těchto Podmínkách, včetně škody, která Provozovateli vznikne v důsledku  uplatnění nároku třetí osobou vůči Provozovateli.  
11.2. Provozovatel provozuje Službu na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu  funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje zabezpečení jejího provozu, nelze vyloučit  její dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání  nezakládá nárok Uživatele či třetích stran na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.  
11.3. Provozovatel v nejvyšším možném rozsahu umožněném právními předpisy vylučuje svou odpovědnost za  škodu včetně ušlého zisku a nemajetkové újmy vzniklou komukoli  
● v souvislosti s využívání Služby  
● v souvislosti s nedostupností a /nebo vadami Služby.  


12. Rozhodné právo, podávání stížností a řešení sporů  
12.1 Dohoda, Podmínky, Zvláštní podmínky i veškeré další vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem při  poskytování Služby nebo v souvislosti s ním se řídí právem České republiky s vyloučením kolizních norem. Práva  a povinnosti stran neupravené v Podmínkách a případně ve Zvláštních podmínkách se řídí Podmínkami pro užívání  služby informační společnosti.  
12.2 K rozhodování veškerých případných sporů mezi Provozovatelem a Uživatelem souvisících s Dohodou,  Podmínkami, Zvláštními podmínkami nebo s poskytováním Služby jsou příslušné soudy České republiky. Místní  příslušnost soudu se řídí místem sídla Provozovatele.  
12.3 Pokud je Uživatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit  na Českou obchodní inspekci, internetová adresa adr.coi.cz. Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě  EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem  prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských  center je dostupný na stránkách Evropské Komise. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s  Provozovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se užívání Služby poskytované Provozovatelem, tedy nikoli  na vzájemné spory mezi Uživateli vyplývající ze smluv uzavřených prostřednictvím Služby; i takový spor může být  řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Prodávající podnikatelem a Kupující spotřebitelem, 
avšak bez účasti Provozovatele. Uživatelé, kteří jsou spotřebiteli, mají možnost sdělit Provozovateli případné  stížnosti a reklamace na činnost Služby nebo Provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v rámci  Služby.  
12.4. Provozovatel má zřízený interní systém pro vyřizování stížností, který je dostupný na adrese  https://www.ulovauto.cz/kontakt  
Informace o fungování a efektivnosti interního systému pro vyřizování stížností sestavené Provozovatelem jsou  dostupné v zápatí webové stránky www.ulovauto.cz  
Tento interní systém pro vyřizování stížností může Uživatel, který je podnikatelem, bezplatně využít pro vyjasnění  skutečností a okolností v případě omezení, pozastavení nebo ukončení poskytování Služeb a dále v případě, že:  a) se Uživatel domnívá, že Provozovatel při poskytování Služby neplní své povinnosti vyplývající z Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1150  
b) nastaly technické problémy přímo související s poskytováním Služby  
c) Uživatel má výhradu k opatření nebo chování Provozovatele při poskytování Služby,  a výše uvedené důvody se dotýkají příslušného Uživatele.  
Stížnosti budou vyřízeny ve lhůtě 30 dnů, v případě potřeby s ohledem na povahu stížnosti nebo komplikovanost  řešení může Provozovatel lhůtu pro vyřízení stížnosti prodloužit o dalších 30 dnů. O tomto prodloužení bude  Provozovatel příslušného Uživatele předem informovat. Stížnosti jsou vyřizovány v českém jazyce.  O vyřízení stížnosti bude Provozovatel informovat Uživatele na aktuální e-mailovou adresu vedenou v registračních  údajích Uživatele v rámci Služby.  
12.5. Uživatel, který je podnikatelem, se může v případě, že jeho stížnost nebude uspokojivě vyřešena způsobem  uvedeným v odst. 12.4 tohoto článku, obrátit s žádostí o mimosoudní řešení sporu s Provozovatelem na mediátora.  Provozovatel je připraven při pokusu o dosažení dohody o mimosoudním řešení sporu spolupracovat s mediátory  uvedenými v odst. 12.6. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit mediátory uvedené v odst. 12.6.. Tato změna  nemá povahu změny Podmínek ve smyslu článku 13 a nabývá účinnosti jejím uveřejněním v aktuálním znění  Podmínek.  
12.6. Provozovatel je připraven při pokusu o dosažení dohody o mimosoudním řešení sporu spolupracovat s níže  uvedenými mediátory (nejedná se o mediaci a mediátory podle zákona č. 202/2012 Sb. o mediaci):  Mgr. Martin Heiplík, evidenční číslo ČAK 09404, se sídlem Botičská 1936/4, 128 00 Praha  Mgr. Marek Vosátka, evidenční číslo ČAK 12019, se sídlem Botičská 1936/4, 128 00 Praha  


13. Změna Podmínek  
13.1. Provozovatel je oprávněn kdykoli změnit tyto Podmínky.  
13.2. Veškeré navržené změny Podmínek oznámí Provozovatel Uživateli na trvalém nosiči. Navržené změny  nabydou účinnosti nejdříve uplynutím lhůty pro oznámení, jejíž délka se odvíjí od povahy, rozsahu a důsledků  navrhovaných změn, vždy však činí nejméně 15 dnů ode dne, kdy byly změny Uživateli prostřednictvím trvalého  nosiče oznámeny.  
13.3. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Podmínek, ukončí Dohodu v souladu s odst. 10.4. těchto Podmínek  do nabytí účinnosti příslušné změny.  
13.4. V případě, že Uživatel neukončí Dohodu v souladu s předchozím odstavcem, užíváním Služby po účinnosti  nových podmínek Uživatel vyjadřuje svůj souhlas se změnou Podmínek.  


14. Závěrečná ustanovení  
14.1. Tyto podmínky jsou sepsány v českém jazyce a jejich česká jazyková verze je pro určení práv a povinností  stran rozhodující.  
14.2. Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto  neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije taková platná právní úprava, jejíž smysl se neplatnému  ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností ustanovení není dotčena platnost těchto Podmínek.  
14.3. Toto znění Podmínek je účinné počínaje 22.11.2023. 

 

Podmínky pro užívání služby informační společnosti

 

I. Úvodní ustanovení
 Tyto podmínky upravují přístup k obsahu a službám informační společnosti (dále jen Služba) na internetových stránkách (dále jen Internetové stránky) a v aplikacích (dále jen Aplikace) provozovaných společností CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen Provozovatel). 

II. Registrace
 
Uživatel Služby (dále jen Uživatel) získá registrací do Služby na Internetových stránkách nebo v Aplikaci přístup k těm jejich částem a službám, které jsou na základě rozhodnutí Provozovatele registrací podmíněny. Pro užívání některých částí Služby může být Provozovatelem požadováno splnění dalších podmínek (např. u Placeného obsahu).
Způsob registrace a údaje požadované pro registraci, jakož i pro přihlášení se registrovaného Uživatele do Služby stanoví Provozovatel. Provozovatel je oprávněn pravidla pro registraci a přístup do Služby měnit.
Registrace se vztahuje současně na všechny Internetové stránky a na ty Aplikace, které využívají pro registraci shodné rozhraní s Internetovými stránkami, tj. registrací získá Uživatel přístup ke všem Internetovým stránkám a dále k výše uvedeným Aplikacím v rozsahu, ve kterém jsou podmíněny registrací, s výjimkou těch částí, ke kterým je pro získání přístupu nutné splnit další podmínku stanovenou Provozovatelem. Některé Aplikace mají samostatnou registraci, v takovém případě se na ně registrace podle tohoto odstavce nevztahuje.
Provozovatel je oprávněn pozastavit či zrušit přístup Uživatele ke Službě na základě jeho registrace v případě, že registrovaný Uživatel poruší při užívání Internetové stránky nebo Aplikace ustanovení těchto podmínek nebo právní předpisy, podmínky soutěže, aukce, online hry nebo jiné akce pořádané na Internetové stránce nebo v Aplikaci, nebo pokud má Provozovatel důvodné podezření, že registrační údaje Uživatele užívá kromě Uživatele ještě další osoba. V případech uvedených v tomto odstavci nevzniká nárok na vrácení ani poměrné části předplatného, ani na náhradu škody.
Provozovatel je oprávněn zrušit přístup Uživatele ke Službě na základě jeho registrace v případě, že se Uživatel ke svému registrovanému uživatelskému účtu nepřihlásil v období předcházejících 12 měsíců. 


 III. Placený obsah 
Některé Internetové stránky a Aplikace obsahují kromě volně přístupného obsahu rovněž obsah, který je přístupný pouze registrovaným Uživatelům po splnění podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku (dále jen „Placený obsah“).
Placený obsah je tvořen obsahem, který je jako Placený obsah na Internetových stránkách nebo v Aplikacích označen a publikován. Provozovatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení zpřístupňovat položky Placeného obsahu i mimo Placený obsah.
Placený obsah bude registrovaným Uživatelům zpřístupněn po splnění některé z níže uvedených podmínek:
po úhradě platby za jeho zpřístupnění (na dobu, na kterou byla platba uhrazena)
po splnění jiné podmínky stanovené Provozovatelem a uvedené v podmínkách pro poskytnutí příslušného Placeného obsahu.
Samotná registrace nezakládá právo Uživatele na přístup k Placenému obsahu.
Placený obsah bude zpřístupněn bez zbytečného odkladu po:
evidenci platby za zpřístupnění placeného obsahu v systému Provozovatele určeného pro příjem plateb
evidenci splnění jiné podmínky stanovené Provozovatelem uvedené v podmínkách pro poskytnutí příslušného Placeného obsahu.
Provozovatel je oprávněn měnit rozsah Placeného obsahu, jakož i ukončit nebo přerušit jeho poskytování.
 
IV. Účast na diskusích
 
V případě, že Provozovatel umožní Uživatelům vkládání jejich vlastního obsahu formou vkládání jejich diskusních příspěvků a umožní vedení diskuse Uživateli
v rámci Služby nebo
prostřednictvím produktu nebo služby třetí strany, jejichž obsah se zobrazuje v rámci Služby,
 berou Uživatelé na vědomí skutečnost, že jejich příspěvky mohou být publikovány v rámci Služby (tj. na Internetových stránkách a v Aplikacích) bez časového omezení. 
Příspěvky v diskusi nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky. Příspěvky nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci. Příspěvky nesmí zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob.
Příspěvky v diskusi dále nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.
Přezdívky v diskusi nesmí být zavádějící, vulgární či jinak porušující dobré mravy.
Uživatelé nesmí rušit diskusi zasíláním diskusních příspěvků mimo věcný kontext diskuse či opakovaných diskusních příspěvků s totožným textem.
Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli diskusní příspěvek, skupinu diskusních příspěvků nebo všechny diskusní příspěvky, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový diskusní příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.
Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskusi Uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku, v odůvodněných případech může Provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do diskuse i z jiných důvodů.
 
V. Ostatní práva a povinnosti Uživatelů spojené s registrací do Služby
 
Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o ukončení registrace způsobem stanoveným na Internetové stránce nebo v Aplikaci. V takovém případě nevzniká Uživateli nárok na vrácení ani poměrné části předplatného.
Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění Služby před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.
Uživatelé jsou povinni užívat Službu takovým způsobem, aby z jejich užití nebyli vylučováni ostatní Uživatelé, aby jim nebylo ztěžováno užití Služby, a aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost Služby nebo jakékoli její části.
V případě, že pro poskytování Služby jsou potřebné osobní údaje Uživatele, je Uživatel povinen poskytnout tyto údaje pravdivě a je povinen informovat Provozovatele o jejich změně v souladu s konkrétními pravidly pro jejich aktualizaci stanovenými Provozovatelem. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v informaci o zpracování osobních údajů.
Uživatelé nejsou oprávněni umísťovat na Internetových stránkách a v Aplikacích vlastní obsah s výjimkou případů, kdy toto Provozovatel výslovně umožní. V takovém případě jsou Uživatelé povinni respektovat pravidla pro umísťování vlastního obsahu stanovená Provozovatelem. Uživatel je oprávněn takto umístit na Internetové stránky nebo do Aplikace pouze takový obsah, který neporušuje práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby). Provozovatel není povinen takto umístěný obsah zálohovat a je oprávněn ho kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vlastní obsah ve smyslu tohoto odstavce se považují také diskusní příspěvky Uživatelů, které se řídí pravidly uvedenými v čl. IV. těchto Podmínek. 
Provozovatel si je vědom důležitosti bezpečného internetového prostředí a své úlohy v něm. Provozovatel se o bezpečné internetové prostředí zasazuje, chrání své Služby před teroristickými činy a plně se řídí aplikovatelnou legislativou. Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel zakazuje umisťovat na Internetové stránky a/nebo do Aplikací obsah, který naplňuje znaky teroristického obsahu ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu  a Rady (EU) 2021/784 o potírání šíření teroristického obsahu online (dále jen Nařízení). Teroristickým obsahem se ve smyslu uvedeného Nařízení rozumí obsah, který:
 
podněcuje ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541, pokud takový materiál přímo či nepřímo, například formou glorifikace teroristických činů, obhajuje páchání teroristických trestných činů, a vyvolává tím nebezpečí, že může být jeden či více takových trestných činů spáchán;
získává osobu nebo skupinu osob ke spáchání nebo přispění ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541;
získává osobu nebo skupinu osob k účasti na činnostech teroristické skupiny ve smyslu čl. 4 písm. b) směrnice (EU) 2017/541;
poskytuje návod k výrobě nebo použití výbušnin, palných nebo jiných zbraní nebo škodlivých či nebezpečných látek, nebo k jiným specifickým metodám či technikám za účelem spáchání nebo přispění ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541;
vyhrožuje spácháním některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541
 
Uživatelé nesou odpovědnost za veškerý vlastní obsah, který na Internetové stránky a/nebo do Aplikací umístí, včetně obsahu teroristického.  Provozovatel za obsah vkládaný Uživateli neodpovídá s výjimkou případů výslovně stanovených v ustanovení §5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
Provozovatel odstraní teroristický obsah nebo k němu znemožní přístup na příkaz příslušných orgánů v souladu s Nařízením a aplikovatelnou vnitrostátní legislativou.
Provozovatel neadaptoval ke dni nabytí účinnosti těchto Podmínek žádná zvláštní opatření ani automatizované nástroje ve smyslu Nařízení cílící na boj s teroristickým obsahem.
V případě, že by v budoucnu Provozovatel byl ve smyslu Nařízení vystaven teroristickému obsahu, přijme zvláštní opatření na ochranu svých Služeb před teroristickým obsahem. Aplikací uvedených zvláštních opatření může být teroristický obsah odstraněn nebo k němu může být znemožněn přístup. Tato zvláštní opatření, budou-li aplikována, budou vždy užita cíleně, přiměřeně a nediskriminačně tak, aby jejich prostřednictvím bylo dosaženo ochrany Služeb Provozovatele proti jejich zneužití k šíření teroristického obsahu. Uživatel, jehož obsah byl v důsledku takových zvláštních opatření odstraněn nebo k němu byl znemožněn přístup, je oprávněn podat proti takovému postupu Provozovatele stížnost a žádat o obnovení obsahu nebo přístupu k němu. Stížnost může Uživatel Poskytovateli adresovat prostřednictvím e-mailové schránky stiznosti@cncenter.cz  
Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu Internetových stránek a Aplikací ani narušovat jejich provoz (zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů na Internetové stránky nebo do Aplikací).
 
VI. Ochrana autorského práva
 
Materiály publikované na Internetových stránkách a v Aplikacích mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).
Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na Internetových stránkách a v Aplikacích pouze pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu Internetových stránek nebo Aplikací, či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu Internetových stránek nebo Aplikací či jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu Internetových stránek nebo Aplikací pouze pro osobní účely a pouze za předpokladu, že takovéto ukládání resp. kopírování není u příslušné položky vyloučeno buď výslovným zákazem nebo softwarovou ochranou.
Užití autorských děl publikovaných na Internetových stránkách nebo v Aplikacích v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas.
V případě, že Uživatel umístí na Internetové stránky nebo do Aplikace obsah v souladu s čl. V, odst. 5 nebo pokud poskytne Provozovateli prostřednictvím Internetových stránek nebo Aplikace obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím Uživatel Provozovateli časově a územně neomezenou licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, nebo je jinak chráněn autorským zákonem, k jeho publikaci na příslušné Internetové stránce nebo v příslušné Aplikaci a uděluje Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho publikace. Provozovatel není povinen uvádět označení autora takového obsahu. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli resp. umístit na Internetových stránkách nebo do Aplikace pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout Provozovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel Provozovateli za škodu.
 VII. Ostatní ustanovení 
Provozovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky pro užívání služby informační společnosti. Informaci o takovéto změně bude publikovat na Internetových stránkách a v Aplikacích nejpozději 14 dnů před nabytím účinnosti změny. Pokud Uživatel nesouhlasí, může ukončit registraci v souladu s čl. V odst. 1 těchto Podmínek.
Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Internetových stránek a Aplikací, jejich jednotlivých sekcí resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.
Provozovatel provozuje Internetové stránky a Aplikace na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody, ušlého zisku, poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.
V případě, že Internetové stránky nebo Aplikace obsahují odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.
Pokud je Uživatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, e-mail: adr@coi.cz , internetová adresa adr.coi.cz. Spotřebitel může využít také platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
Tyto Podmínky pro užívání služby informační společnosti nahrazují Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek provozovaných společností CZECH NEWS CENTER a.s. a nabývají účinnosti dne 15. 6. 2023.