Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky pro užívání služby online tržiště provozované společností CZECH NEWS CENTER a.s. 

 

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky (dále jen Podmínky) upravují užívání služby online tržiště, které provozuje společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, IČ 02346826, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490. 

 

1.2. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi společností CZECH NEWS CENTER a.s. (dále jen Provozovatel) a uživatelem (dále jen Uživatel) o poskytování služby online tržiště (dále jen Služba) Provozovatelem Uživateli a o užívání této Služby Uživatelem. Zvláštní ujednání mezi Uživatelem a Provozovatelem odchylující se od Podmínek jsou vyloučena.

 

1.3. Provozovatel provozuje online tržiště (dále jen Bazar) pod názvem UlovAuto.cz umístěný na stránce ulovauto.cz

Provozovatel může podle svého rozhodnutí změnit název nebo umístění Bazaru, ukončit jeho provoz nebo vytvořit nový bazar či stávající doplnit o novou část. 

 

 

1.4. Uživatelé mohou Službu užívat k nabízení zboží a/nebo služeb formou umístění inzerátu (dále jen Prodávající) nebo k jejich koupi na základě reakce na inzerát publikovaný v rámci Služby (dále jen Kupující). Uživatel může Službu užívat oběma způsoby.

   

1.5. Prodávajícím mohou být 

fyzické osoby, které nabízí zboží a/nebo služby příležitostně a tato činnost není výkonem podnikatelské činnosti nebo komerční prodejci 

podnikatelé nabízející zboží a/nebo služby v rámci své podnikatelské činnosti, v souladu s živnostenským nebo jiným obdobným oprávněním.

 

 1. Uzavření Dohody

2.1. Provozovatel začne poskytovat Službu Uživateli uzavřením dohody (smlouvy) o jejím poskytování (dále jen Dohoda).

 

2.2. Uživatel může uzavřít Dohodu s Provozovatelem, pokud je starší než 16 let. Pokud je Uživatel mladší, musí uzavření Dohody odsouhlasit způsobem uvedeným v rozhraní pro registraci zákonný zástupce Uživatele.

 

2.3. Pro uzavření Dohody je nezbytná registrace Uživatele v příslušném rozhraní v rámci internetové stránky Služby. Registraci Uživatel provede 

 1. a) vyplněním povinných údajů a případně též nepovinných údajů (nejsou podmínkou úspěšné registrace, ale mohou Provozovateli pomoci v poskytování Služby na co nejlepší úrovni, případně mohou být podmínkou pro poskytování některých částí Služby) a dále dokončením registrace v souladu s instrukcí zaslanou Uživateli na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem v průběhu registrace
 2. b) využitím registračních údajů užívaných Uživatelem pro jinou službu poskytovanou Provozovatelem, pokud Provozovatel jejich užití pro registraci do Služby umožní (možnost užití takovýchto údajů bude uvedena v rozhraní Služby).  

Úplným provedením registrace dochází k uzavření Dohody mezi Uživatelem a Provozovatelem, ve znění těchto Podmínek. Pokud nebude registrace dokončena do 14 dnů po jejím zahájení, zruší Provozovatel dosud realizovanou část registrace a vymaže veškeré údaje, které při ní Uživatel vyplnil. Registraci lze poté provést kdykoli znovu.

  

Provozovatel může umožnit registraci i pro Uživatele, který je právnickou osobou. V takovém případě může být odlišný rozsah údajů, které se při registraci vyplňují, a osoba, která registraci provádí, je považována za kontaktní osobu Uživatele.

 

2.4. Při registraci musí být uvedeny pouze pravdivé údaje. V případě zjištění, že v registraci nebyl použit pravdivý údaj, může Provozovatel Dohodu okamžitě, bez předchozího upozornění a bez náhrady za jakékoli čerpané, objednané nebo předplacené služby, ukončit.

 

2.5. Pokud Provozovateli nebude znám opak, vychází z toho, že veškeré Uživatelem sdělené údaje při registraci a při užívání Služby jsou pravdivé. Požadavek souladu se skutečností se nevztahuje na Uživatelem zvolený profilový obrázek.

 

2.6. Nabídka Bazaru může být Provozovatelem zpřístupněna i bez registrace. V takovém případě nedochází k uzavření Dohody mezi Provozovatelem a Uživatelem a takovéto zpřístupnění nabídky Bazaru není považováno za poskytování Služby.    

 

2.7. S výjimkou uvedenou v odst. 2.6. tohoto článku je Služba určena pouze Uživatelům, kteří s Provozovatelem uzavřeli Dohodu. Osoby, kterým Uživatel Službu předvede, nebo jim umožní ji užívat (toto je považováno za nežádoucí, avšak Provozovatel tomu nemůže v plném rozsahu zabránit) nejsou vůči Provozovateli v žádném právním vztahu a nejsou Uživateli Služby. Jakékoli případné takovéto užití Služby je výhradně na vlastní odpovědnost Uživatele a dotyčné osoby.

 

2.8. Tato Dohoda se uzavírá na dobu, po kterou bude Provozovatel Službu poskytovat.

 

2.9. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout uzavření Dohody s konkrétním Uživatelem, a to i bez udání důvodů. Provozovatel neuzavře Dohodu s Uživatelem, jestliže v období dvanácti měsíců před požadovaným uzavřením Dohody došlo k ukončení Dohody s tímto Uživatelem z důvodu porušení Podmínek ze strany Uživatele.

 

2.10. Součástí Služby může být i poskytnutí specifické dílčí služby, za úplatu nebo bezúplatně, na kterou se vztahují zvláštní podmínky. V takovém případě se může vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem řídit kromě těchto Podmínek zvláštními podmínkami (dále jen Zvláštní podmínky). V případě rozporu mezi Zvláštními Podmínkami a těmito Podmínkami mají přednost Zvláštní podmínky. Pokud Zvláštní podmínky v konkrétním případě nestanoví jinak, je takováto zvláštní dohoda mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena stisknutím tlačítka „souhlasím“ u textu příslušných Zvláštních podmínek. 

 

2.11. Uživatelům není dovoleno obcházet omezení stanovená pro Službu tím, že budou Službu využívat pod více registracemi (uzavření více Dohod mezi Provozovatelem a Uživatelem). Při porušení tohoto ustanovení může Provozovatel ukončit Dohodu s Uživatelem v souladu s odst. 10.3. těchto Podmínek a ponechat v platnosti pouze nejdříve uzavřenou Dohodu.

 

2.12. Bez souhlasu Provozovatele nemůže více Uživatelů  užívat Službu z jednoho koncového zařízení. 

 

2.13 Provozovatel je v případech uvedených v odst. 10.3. těchto Podmínek oprávněn namísto ukončení Dohody rozhodnout o dočasném znepřístupnění Služby Uživateli nebo o dočasném znepřístupnění obsahu Uživatele      nebo jeho části v rámci Služby (společně jen Blokace). Provozovatel je oprávněn při Blokaci Uživatele zablokovat jak konkrétního Uživatele, tak i konkrétní koncové zařízení nebo IP adresu.

 

 1. Způsob užívání Služby

3.1. Dokončením registrace vytvoří Provozovatel Uživateli uživatelský profil (dále jen Profil).

 

3.2. Uživatel může měnit vybrané parametry svého Profilu, jejichž změnu Provozovatel umožňuje prostřednictvím funkce nastavení Profilu. Rozsah parametrů, které takto může Uživatel měnit, určuje Provozovatel a může se měnit.

 

3.3. Uživatel může užívat Službu kdykoli a kdekoli (s výjimkou omezení a vyloučení záruk dostupnosti Služby uvedených v čl. 8) přihlášením se do Služby. K přihlášení do Služby Uživatel použije přihlašovací údaje

 1. a) vytvořené při registraci podle odst. 2.3. písm. a) těchto Podmínek nebo
 2. b) užívané Uživatelem pro jinou službu poskytovanou Provozovatelem, pokud Provozovatel jejich užití pro přihlášení  do Služby umožní

Uživatel je povinen uchovávat své přihlašovací údaje tak, aby nebyly přístupné jiné osobě. V opačném případě nelze vyloučit zneužití Služby jinou osobou. Za jakoukoli škodu v takovém případě odpovídá Uživatel. V případě ztráty přihlašovacích údajů lze prostřednictvím k tomu určeného rozhraní Služby získat nové přihlašovací údaje.

 

3.4. Profil bude zrušen ukončením Dohody.

 

3.5. V případě, že dochází k ukončení Dohody, budou veškeré údaje v Profilu trvale vymazány. Při případném opětovném uzavření Dohody nebudou tyto údaje obnoveny.

 

3.6. Popis Služby a její funkčnost je uveden v rámci Služby.

 

3.7. Uživatel je povinen zdržet se všeho, čím by mohlo dojít k poškození provozu Služby nebo jakékoli její součásti. Uživatel zejména nesmí provádět dekompilaci programového vybavení Služby, záměrně zahlcovat Službu nebo ostatní Uživatele Služby obsahem, šířit nevyžádaná sdělení adresovaná většímu počtu Uživatelů (spam) ani poškozovat Službu šířením virů, trojských koní a jiného malware.

 

3.8. Provozovatel neodpovídá za řádné plnění povinností Uživateli a nepřebírá ani jakkoli nezajišťuje závazky vzniklé Uživatelům při užívání Služby. Provozovatel není smluvní stranou jednotlivých smluv uzavíraných mezi Prodávajícími a Kupujícími, ani se uzavírání těchto smluv žádným způsobem neúčastní. Provozovatel neodpovídá za splnění informačních povinností ze strany Prodávajících – podnikatelů vůči Kupujícím – spotřebitelům v souladu s ustanovením § 1810 a následujících zákona č. 89/2912 Sb., občanského zákoníku. Informace, které je Prodávající povinen sdělit spotřebiteli před uzavřením smlouvy distančním způsobem, a které nejsou obsaženy v inzerátu, je Prodávající povinen sdělit Kupujícímu jiným způsobem mimo Službu, pokud Služba jejich sdělení neumožňuje. Provozovatel neodpovídá za nedodání zboží a/nebo neposkytnutí služby nebo za rozpor dodaného zboží a/nebo služby se smlouvou uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím. Užívání Služby je pouze na vlastní riziko a odpovědnost Uživatele. Případné reklamace zakoupeného z     boží nebo služby prostřednictvím Služby nelze uplatňovat u Provozovatele, ale výhradně u Uživatele (Prodávajícího). Uživatel bere na vědomí, že uzavírání Smluv prostřednictvím Služby obsahuje rizika, která spočívají v omezené možnosti identifikace osob.

 

3.9. Provozovatel je Provozovatelem služby informační společnosti, spočívající v ukládání informací poskytnutých samotnými uživateli, ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. S ohledem na tuto skutečnost provozovatel neodpovídá za jakýkoli obsah, který Uživatelé vloží do Služby, s výjimkou případů, kdy je na protiprávnost obsahu prokazatelně upozorněn, a bez zbytečného odkladu obsah neodstraní.

 

3.10. Služba je určena pouze pro užívání pro osobní potřebu Uživatelů. Bez předchozího souhlasu Provozovatele je zakázáno jakékoli další šíření či kopírování obsahu Služby nebo jakékoli její části, a to jakoukoli formou zahrnutí nebo zpracování obsahu Služby či její části do jakéhokoliv dokumentu nebo do jiných internetových stránek vytěžování nebo zužitkování databáze tvořící součást Služby nebo jakékoli její části.

 

3.11. Uživatel není oprávněn užívat jakékoli prostředky, neposkytované samotným Provozovatelem, k ovlivnění výsledků vyhledávání ve Službě nebo jiných funkcí Služby za účelem vlastního prospěchu nebo prospěchu třetí osoby, zejména instalovat do zdrojového kódu internetových stránek Služby softwarové roboty nebo modifikovat chod jejich zdrojového kódu. Toto omezení se vztahuje i na nástroje pro automatické vkládání a aktualizace inzertních fotografií.

 

3.12. Uživatel nese své náklady na komunikaci s Provozovatelem a na užívání Služby.

 

3.13. Veškerá oznámení mohou být Uživateli doručována na jeho elektronickou adresu.

 

 1. Vkládání inzerátů a ukládání dalšího vlastního obsahu

4.1. Služba umožňuje Uživateli ukládání obsahu vytvořeného Uživatelem, např. inzeráty Uživatele, profilový obrázek a další údaje Uživatele, komentáře, komunikace s ostatními Uživateli (dále jen Vlastní obsah). Rozsah Vlastního obsahu, který lze v rámci Služby uložit, a případná omezení stanoví Provozovatel a uvede je vhodným způsobem v rámci rozhraní Služby. Uživatel musí při ukládání Vlastního obsahu respektovat veškeré požadavky nebo jiná omezení stanovené Provozovatelem. 

Vlastní obsah vložený do Služby Uživateli není pro Provozovatele závazný, Provozovatel žádným způsobem negarantuje ani nedeklaruje jeho pravdivost, správnost, úplnost a aktuálnost. Provozovatel považuje informace sdělené nebo publikované Uživatelem v rámci Služby za pravdivé, pokud mu v konkrétním případě a ve vztahu ke konkrétním informacím není znám opak. Provozovatel není povinen aktivně sledovat a prověřovat jejich pravdivost nebo soulad s právními předpisy.

 

4.2. V rámci Služby jsou zobrazovány inzeráty ostatních Uživatelů. Za obsah těchto inzerátů nepřebírá Provozovatel žádnou odpovědnost, zejména nečiní žádnou garanci ohledně její pravdivosti a souladu s právními předpisy.

 

4.3. Obsah inzerátů, jakož i jiný Vlastní obsah musí být v souladu se skutečností a nesmí být klamavý. Ustanovení odst. 2.5. těchto Podmínek ve vztahu k profilovému obrázku není tímto dotčeno.

 

4.4. Inzeráty nesmí obsahovat primárně propagaci jiného prodejního kanálu (např. výzvou k návštěvě e-shopu bez uvedení ceny a popisu konkrétního nabízeného zboží). 

 

4.5. Služba nesmí být užita pro nabídku, prodej nebo koupi zboží (omezení se přiměřeně vztahuje i na služby):

 • jehož koupě, nabídka nebo prodej je v rozporu s právními předpisy
 • jehož koupě, nabídka nebo prodej je s ohledem na konkrétní provedení tohoto zboží nebo způsob poskytnutí služby v rozporu s právními předpisy nebo s dobrými mravy
 • jehož koupě, nabídka nebo prodej porušuje práva k duševnímu vlastnictví třetích osob (např. autorská práva nebo práva na ochranu uměleckých výkonů, práva k ochranné známce, vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory) jakož jiná práva třetích osob (např. právo na vlastní podobu, práva na ochranu jména a osobnosti) 
 • které je padělkem, kopií nebo napodobeninou značkového zboží
 • které je nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami
 • u kterého byl porušen obal, nebo bylo překročeno datum doporučené spotřeby a v důsledku toho nelze garantovat jeho zdravotní nezávadnost nebo zachování původních vlastností
 • na které nebylo vydáno prohlášení o shodě (označení výrobku značkou CE) dokládající, že zboží vyhovuje požadavkům, které jsou na něj kladeny podle všech závazných předpisů vztahujících se k němu ve smyslu požadavků na bezpečnost, ochranu před nebezpečným napětím, EMC, hygienu, ochranu životního prostředí a dalších
 • sloužící k hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, k podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, nebo k podpoře nebo k propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo k projevu sympatií k takovému hnutí
 • zbraní nebo střeliva ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních
 • erotického charakteru
 • ohrožujícího fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže
 • bez kolkových známek, jestliže právní předpisy označení tohoto zboží kolkovými známkami vyžadují
 • radioaktivních látek, jedovatých a explozivních látek a jiných chemikálií ohrožujících zdraví
 • jakékoli zvířata, chráněné rostliny nebo živočicha, včetně jakéhokoli výrobku z nich nebo jakékoli jejich součásti
 • cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, úvěrů, půjček, a jiných finančních derivátů
 • drog, omamných nebo psychotropních látek
 • léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, v rozsahu omezení daném právními předpisy,
 • alkohol a tabákové výrobky.

 

4.6. Uživatel nesmí:

 • v názvech nebo textu inzerátů používat názvy konkrétních výrobců nebo výrobků s výjimkou nezbytného označení a popisu zboží a jeho vlastností (zejména nesmí nadměrně opakovat značku zboží, vyobrazovat logo, srovnávat s produktem jiného výrobce)
 • zařazovat zboží do jiné (neodpovídající) kategorie, než do jaké patří nebo nesprávně uvádět, pro koho je zboží určeno, uvádět nesprávně velikost nebo výrobce
 • vkládat inzeráty bez jednoznačné identifikace konkrétního nabízeného kusu zboží, bez jasně viditelného zobrazení jeho stavu a bez jeho popisu, případně uvádět v inzerátech fotografie nezobrazující konkrétní nabízený kus zboží a jeho stav (např. oficiální fotografie pořízené výrobcem nebo distributorem zboží bez souhlasu výrobce)
 • vkládat inzeráty, které neobsahují nabídku konkrétního identifikovatelného zboží nebo služby za konkrétní cenu
 • vkládat inzeráty, které neobsahují nabídku zboží nebo služby ale jejich poptávku
 • využívat komunikační nástroje ve Službě pro reklamu na výrobky a/nebo služby nesouvisející s prodejem konkrétního zboží a/nebo služby 
 • vkládat do Služby žádosti o příspěvky na různé sbírky bez předchozího souhlasu Provozovatele a bez příslušného povolení v souladu s právními předpisy nebo spojovat nabídky se sbírkou peněz na jakýkoli účel (např. inzerát typu "Koupí přispějete na ....").

 

4.7. Provozovatel si může u Prodávajícího vyžádat doklad o nabytí zboží v případě, že nabízí zboží, u kterého není zřejmý jeho původ resp. jeho originálnost. Tento doklad může být zaslán v elektronické podobě a slouží pouze jako ochrana Kupujících před nákupem padělků. Pokud Uživatel nepředloží tento doklad, je Provozovatel oprávněn jeho inzerát odstranit.

 

4.8. Pokud je Prodávající podnikatelem (vykonává podnikatelskou činnost spočívající v nabídce a prodeji zboží a/nebo služeb (včetně nových věcí, starších věcí, věcí zhotovených Prodávajícím, věcí zhotovených na objednávku apod.) bere prodávající na vědomí pro nabídku a prodej zboží a/nebo služeb může být vyžadováno doložení příslušného živnostenského oprávnění. Za podnikatele jsou považování zejména Uživatelé nabízející a prodávající zboží a/nebo služby ve větším rozsahu než je obvyklé pro domácnost, prodejci kosmetiky, drogistického zboží, potravinových doplňků a jiného zboží distribuovaného třetími stranami, Uživatelé nabízející práci (vč. přivýdělku), pronájem apod. Za podnikatele jsou dále považováni Prodávající, kteří mají vlastní e-shopy a vlastní inzertní stránky umístěné na jiných stránkách na internetu mimo Službu. 

 

4.9. Služba je určena pro maloobchodní prodej. V případě, že chce Uživatel nabízet velkoobchodní nabídku zboží, může využít inzerci pomocí reklamních formátů (např. banner, ikonka).

 

4.10. Uživatel nesmí Vlastním obsahem porušovat právo jiných fyzických osob na ochranu osobnosti, zejména na ochranu jejich podoby, vážnosti, cti, lidské důstojnosti nebo soukromí, ani právo na ochranu pověsti nebo soukromí právnických osob.

 

4.11. Vlastní obsah Uživatele musí být v souladu s právními předpisy a s dobrými mravy, nesmí obsahovat jakoukoli diskriminaci (zejména z důvodu rasy, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, víry, zdravotního stavu), ani k takové diskriminaci vyzývat nebo ji jakkoli podporovat.

 

4.12. Uživatel nesmí Vlastním obsahem porušovat autorské právo jiných osob, ani jiné právo k duševnímu nebo průmyslovému vlastnictví. Uživatel může v rámci Služby ukládat pouze takový obsah, ke kterému je oprávněn udělit Provozovateli licenci v souladu s následujícím odstavcem.

 

4.13. Uložením Vlastního obsahu do Služby uděluje Uživatel Provozovateli licenci k užití Vlastního obsahu pro účely provozování Služby, jakož i pro účely její propagace. Licence je takto udělena pro zařazení Vlastního obsahu do Služby a sdělování Vlastního obsahu veřejnosti v rámci Služby a při propagaci Služby na internetových stránkách i v aplikacích nebo v jakékoli jiné součásti Služby, a v libovolném propagačním mediu (tisk, televize, internet, outdoor) a to v libovolném počtu kopií, zobrazení resp. přístupů. Licence uvedená v tomto odstavci je poskytována jako bezúplatná a nevýhradní. Licence je poskytnuta na celou dobu trvání autorských práv, pokud není ukončena způsobem uvedeným v odst. 4.18 těchto Podmínek.

 

4.14. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nepodrobuje Vlastní obsah před jeho uložením do Služby předběžné kontrole.

 

4.15. Uživatel může Vlastní obsah kdykoli odstranit. Uživatelé tak musí užívat Službu s vědomím, že Vlastní obsah ostatních Uživatelů může být z jejich rozhodnutí, případně z rozhodnutí Provozovatele odstraněn.   

 

4.16. Provozovatel může Vlastní obsah (zejména inzerát) konkrétního Uživatele odstranit zcela nebo zčásti, a to bez udání důvodů. Vlastní obsah bude takto odstraněn zejména z důvodu jeho rozporu s těmito Podmínkami. 

 

4.17. Provozovatel není povinen aktivně vyhledávat inzerci nebo jiný obsah vložený Uživateli, který je v rozporu s těmito Podmínkami s právními předpisy nebo s dobrými mravy. V případě, že takovouto inzerci nebo jiný obsah zjistí, je oprávněn je bezodkladně odstranit ze Služby nebo jinak znepřístupnit, aniž by o tom musel Uživatele předem nebo následně informovat. Toto oprávnění se vztahuje rovněž na obsah, který není protiprávní, ale je způsobilý poškodit dobré jméno a zájmy Provozovatele nebo Služby. Provozovatel si vyhrazuje právo posoudit soulad inzerátů a jiného obsahu s Podmínkami a s právními předpisy. V případě opakovaného porušení Podmínek nebo právních předpisů je Provozovatel oprávněn omezit užívání Služby Uživatelem nebo ukončit Dohodu s Uživatelem. Provozovatel neodpovídá za škodu, vzniklou Uživateli při výkonu práv Provozovatele v souladu s tímto odstavcem.

 

4.18. Odstraněním Vlastního obsahu Uživatelem nebo Provozovatelem končí doba účinnosti licence k Vlastnímu obsahu. Užití Vlastního obsahu realizované na základě licence po dobu její účinnosti tím zůstává nedotčeno. Trvání licence k Vlastnímu obsahu není dotčeno ukončením Dohody. 

 

4.19. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není povinen neprodleně odstranit již neaktuální inzerát Uživatele.

 

 1. Placené služby

5.1. Provozovatel může některou součást Služby poskytovat za úplatu (dále jen Placené služby). Provozovatel určí cenu za poskytování placených služeb. Výše ceny se řídí ceníkem Provozovatele platným v době, kdy má být uhrazena.

 

5.2. Uživatel získá přístup k Placeným službám uhrazením stanovené ceny, a to v rozsahu v jakém  cenu uhradil. Cena Placených služeb se vždy platí předem před jejich poskytnutím, resp. před zahájením jejího poskytování. Cena je placena bezhotovostně některou z platebních metod uvedených v rozhraní Služby. Platební metody se mohou měnit.

 

5.3. Uživatel nemusí Placené služby, které uhradil, využít, případně, pokud to Služba umožňuje, může jejich užívání ukončit předčasně (tj. dříve, než uplyne období, které je Uživatelem uhrazeno). Uživateli však v takovém případě nevzniká nárok na vrácení ceny Placené služby nebo její části, a to ani v rozsahu, ve kterém Placenou službu prokazatelně nevyužil.

 

5.4. V případě, že dojde k ukončení nebo omezení řádně uhrazené Placené služby na základě rozhodnutí Provozovatele nebo z důvodu na jeho straně, vrátí Provozovatel Uživateli poměrnou část Uživatelem uhrazené ceny Placené služby s výjimkou případu, kdy o ukončení nebo omezení poskytování Placené služby Uživateli rozhodl Provozovatel z důvodu porušení povinnosti na straně Uživatele.

 

 1. Způsob užívání produktů třetích stran

6.1. Při poskytování Služby mohou být používány produkty třetích stran. V takovém případě může být Uživatel vyzván k odsouhlasení podmínek užívání tohoto produktu, uzavření smlouvy se třetí stranou o užívání jejího produktu a může být rovněž přesměrován na internetovou stránku třetí strany.

 

6.2. Obsah smlouvy mezi Uživatelem a třetí stranou ani obchodní podmínky třetí strany a jejich změny nemůže Provozovatel ovlivnit. Provozovatel Služby tak nenese odpovědnost za jejich obsah ani za jejich dodržování.

 

 

 1. Osobní údaje a ochrana soukromí

7.1. Při poskytování Služby Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele. Údaje o tomto zpracování jsou uvedeny v informaci o zpracování osobních údajů. 

 

 1. Omezení dostupnosti Služby a přenosu dat

8.1. Snahou Provozovatele je, aby Služba byla kompatibilní s různým softwarem (zejména s co největším počtem verzí internetových prohlížečů a platforem mobilních zařízení a jejich verzí). Provozovatel však nemůže zaručit, že Služba bude fungovat na konkrétním koncovém zařízení Uživatele.

 

8.2. Provozovatel nemůže garantovat, že Služba bude dostupná nepřetržitě, a že Služba bude dostupná kdekoli.

 

8.3. K omezení dostupnosti Služby může dojít i z jiných důvodů, zejména z důvodu údržby nebo vývoje software a/nebo hardware používaného pro její poskytování, z důvodu vyšší moci, z důvodu na straně Uživatele nebo třetí osoby.

 

8.4. Provozovatel nemůže zaručit bezchybnost Služby, zejména nemůže zaručit, že se nevyskytnou chyby v software a/nebo hardware používaném pro její poskytování.

 

 1. Změny Služby

9.1. Služba i její jednotlivé části se mohou měnit. 

 

9.2. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit provoz Služby nebo jakékoli její části. 

 

 1. Ukončení Dohody

10.1.  Provozovatel je oprávněn rozhodnout o ukončení poskytování Služby, nebo kterékoli její části. V takovém případě Provozovatel oznámí rozhodnutí o ukončení Služby v rámci rozhraní Služby, a to alespoň 30 dnů před termínem ukončení služby, a přestane přijímat aktivace zpoplatněných částí Služby a poskytování Služby i jejich zpoplatněných částí ukončí po uplynutí období, na které byly zpoplatněné služby aktivovány. Služby aktivované bez časového omezení se pro účely toho ustanovení nezohledňují, a jejich poskytování končí ukončením poskytování Služby. Účinnost Dohody končí ukončením poskytování Služby v souladu s tímto odstavcem. Období od oznámení rozhodnutí o ukončení Služby do ukončení účinnosti Dohody se považuje za výpovědní dobu.

 

10.2. Ukončení poskytování Služby není porušením Dohody a nezakládá Uživateli žádný nárok na náhradu škody nebo jiné kompenzace.

 

10.3. Provozovatel může ukončit Dohodu s konkrétním Uživatelem v případě, že Uživatel poruší tyto Podmínky, nebo pokud Uživatel užívá Službu v rozporu s právními předpisy nebo s dobrými mravy nebo užívá Službu takovým způsobem, který vede k opakovaným negativním hodnocením Uživatele ze strany ostatních Uživatelů.

 

10.4. Uživatel může Dohodu ukončit smazáním svého Profilu.

 

10.5. V případě ukončení poskytování Služby odstraní Provozovatel osobní údaje Uživatele, s výjimkou těch, které Provozovatel podle Informace o zpracování osobních údajů zpracovává i po ukončení Dohody.

 

10.6. V případě ukončení Dohody Provozovatelem v souladu s odst. 10.3. nebo Uživatelem v souladu s odst. 10.4. nevzniká Uživateli nárok na vrácení poměrné části ceny uhrazené za placené Služby, které nebyly v důsledku ukončení Dohody využity.

 

 1. Odpovědnost za škodu

11.1. Uživatel odpovídá Provozovateli za jakoukoli škodu, která Provozovateli vznikne v důsledku porušení povinnosti Uživatele stanovené v těchto Podmínkách, včetně škody, která Provozovateli vznikne v důsledku uplatnění nároku třetí osobou vůči Provozovateli.

 

11.2. Provozovatel provozuje Službu na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje zabezpečení jejího provozu, nelze vyloučit její dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatele či třetích stran na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.

 

11.3. Provozovatel v nejvyšším možném rozsahu umožněném právními předpisy vylučuje svou odpovědnost za škodu včetně ušlého zisku a nemajetkové újmy vzniklou komukoli 

 • v souvislosti s využívání Služby
 • v souvislosti s nedostupností a /nebo vadami Služby.

 

 1. Změna Podmínek

12.1. Provozovatel je oprávněn kdykoli změnit tyto Podmínky.

 

12.2.  Provozovatel oznámí změnu Podmínek vhodným způsobem v rozhraní Služby s uvedením doby účinnosti změny, a to alespoň 15 dnů před účinností této změny.

 

12.3. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Podmínek, ukončí Dohodu v souladu s odst. 10.4. těchto Podmínek.

 

12.4. V případě, že Uživatel neukončí Dohodu v souladu s předchozím odstavcem, vyjádří souhlas se změnami Podmínek nebo ukončí Dohodu při prvém užití Služby po nabytí účinnosti změny Podmínek. Další poskytování Služby je podmíněno souhlasem Uživatele se změnou Podmínek.

 

 1. Rozhodné právo a řešení sporů

13.1 Dohoda, Podmínky, Zvláštní podmínky i veškeré další vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem při poskytování Služby nebo v souvislosti s ním se řídí právem České republiky s vyloučením kolizních norem.

 

13.2 K rozhodování veškerých případných sporů mezi Provozovatelem a Uživatelem souvisících s Dohodou, Podmínkami, Zvláštními podmínkami nebo s poskytováním Služby jsou příslušné soudy České republiky. Místní příslušnost soudu se řídí místem sídla Provozovatele.

 

13.3 Pokud je Uživatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, internetová adresa adr.coi.cz. Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Provozovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se užívání Služby poskytované Provozovatelem, tedy nikoli na vzájemné spory mezi Uživateli vyplývající ze smluv uzavřených prostřednictvím Služby; i takový spor může být řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Prodávající podnikatelem a Kupující spotřebitelem, avšak bez účasti Provozovatele. Uživatelé, kteří jsou spotřebiteli, mají možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti a reklamace na činnost Služby nebo Provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v rámci Služby.

 

 1. Závěrečná ustanovení

14.1. Tyto podmínky jsou sepsány v českém jazyce a jejich česká jazyková verze je pro určení práv a povinností stran rozhodující.

 

14.2. Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije taková platná právní úprava, jejíž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností ustanovení není dotčena platnost těchto Podmínek.

 

14.3. Toto znění Podmínek je účinné počínaje 15.4.2023