Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů a kontaktní údaje
Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346826, adresa sídla
Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „správce“ nebo „my“)

Kontaktní údaje:
telefon +420 225 977 111
e-mail [email protected]
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jméno a příjmení Martina Růžičková
telefon +420 225 977 717
e-mail [email protected]


Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování
Registrací do služby UlovAuto provozované na našich internetových stránkách (dále jen „Služba“)
s námi uzavíráte smlouvu. Tato smlouva je právním základem pro zpracování osobních údajů.


Za účelem poskytování Služby budeme zpracovávat Vaše identifikační, kontaktní a další údaje, které
jste vyplnili při uzavírání smlouvy o poskytování Služby (dále jen „Smlouva“) včetně všech jejich
aktualizací provedených z Vaší strany, dále IP adresu Vašeho počítače, údaj o datu a času uzavření
Smlouvy a jejím případném ukončení, o platbě za Službu, o počátku, průběhu a konci poskytování
Služby a o komunikaci v souvislosti s poskytováním Služby.


Pokud jste nám při uzavírání Smlouvy nebo při užívání Služby poskytli údaje, které nejsou povinné,
případně byly tyto údaje z Vaší strany aktualizovány, budeme tyto údaje používat pro zkvalitňování
Služby, a to po dobu jejího poskytování. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem
naší společnosti na rozvoji Služby. Nepovinně poskytnuté údaje lze kdykoli vymazat nebo změnit ve
Vašem uživatelském rozhraní.


Vaši e-mailovou adresu budeme používat pro zasílání obchodních sdělení souvisejících se Službou, a
to po dobu jejího poskytování. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší
společnosti na rozvoji Služby. Zasílání těchto obchodní sdělení lze kdykoli ukončit způsobem
uvedeným v každém obchodním sdělení.


Pokud Služba umožňuje objednat si zasílání newsletteru (aktuality, upoutávky na zajímavý obsah
Služby, výběr z obsahu apod.) budeme Vaši e-mailovou adresu používat pro jeho zasílání, pokud si
jeho zasílání objednáte způsobem uvedeným ve Službě. Právním základem pro toto zpracování je
plnění smlouvy.


Pokud užíváte Službu pro vkládání inzertních nabídek nebo jiného obsahu na naše stránky (včetně
komunikace s jejími ostatními uživateli), budeme zpracovávat Vámi vložený obsah. Účelem tohoto
zpracování je poskytování Služby a jeho právním základem je výše uvedená smlouva.


Poskytnutí osobních údajů není povinné, v případě, že nám neposkytnete osobní údaje označené při
uzavírání Smlouvy jako povinné, nebudeme Vám moci poskytnout příslušnou Službu a neuzavřeme
s Vámi Smlouvu o jejím poskytnutí.


Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje nebudeme nikomu předávat.
Vaše osobní údaje budou uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně
v členských státech Evropské Unie.

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracovávané pro plnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního
vztahu a dále s ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, po dobu 10 let od
ukončení smluvního vztahu. Po dobu po ukončení smluvního vztahu bude právním základem pro toto
zpracování oprávněný zájem naší společnosti na ochraně jejich práv a doložení splnění povinností
vyplývajících ze smlouvy.


Vámi při registraci nebo kdykoli později poskytnuté nebo upravené nepovinné osobní údaje, které jste
sami nesmazali dříve, budeme zpracovávat do doby ukončení poskytování Služby.
Vámi vložený obsah budeme zpracovávat do doby ukončení poskytování Služby.


Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti
poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje
byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.


Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li
tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro
účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných
důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).


Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu
(zasílání obchodních sdělení). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále
používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá
o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-
li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.


Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete
požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také
nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou
zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena
důvodně.


Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom
Vám, případně Vámi určenému správci, pokud je to technicky proveditelné, poskytli námi
zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci
(poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické
podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.
Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit


Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost.
Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny
výše).


Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp.
evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: [email protected],
webové stránky: https://www.uoou.cz.


Ucelený seznam zásad ochrany osobních údajů společnosti je k dispozici na této stránce.